Algemene Voorwaarden Cityden          

Artikel 1: Definities

Boeking: De handeling(en) waarmee Short stay- en/of Hotelverblijf bij Cityden wordt gereserveerd.

Boekingsbevestiging: De bevestiging met een overzicht van de Boeking welke na de Boeking aan de Klant wordt verstuurd.

Boekingsprijs: De totale kosten op grond van de Boekingsbevestiging.

Cityden: Cityden B.V. of Cityden Zuidas B.V.

Cityden B.V.: Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende aan de Keizersgracht 125 (1015 CJ) te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30283637.

Cityden Zuidas B.V.: Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende aan de Keizersgracht 125 (1015 CJ) te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65240243.

Groepsboeking: Een Boeking bij Cityden voor 9 accommodaties of meer.

Hotelverblijf: Iedere Boeking bij een vestiging van Cityden met hotelvergunning.

Klant: De partij die een Boeking doet bij Cityden.

Lange termijn Boeking: Een Boeking bij Cityden voor 13 nachten/14 dagen of meer.

Niet-restitueerbare Boeking: Een Boeking bij Cityden, zoals beschreven op de Website, waarbij annulering uitsluitend mogelijk is onder de voorwaarde dat de volledige Boekingsprijs verschuldigd blijft aan Cityden.

No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken van een op grond van een Boeking te verstrekken verblijf aan een Klant.

Short stay-verblijf: Iedere Boeking, aangegaan voor minimaal 7 nachten en maximaal 6 maanden, bij een vestiging van Cityden met short stay-vergunning.

Volledig flexibele Boeking: Een Boeking bij Cityden, zoals beschreven op de Website, waarbij onder bepaalde voorwaarden geannuleerd kan worden zonder volledige verschuldigdheid van de Boekingsprijs.

Website: De Website(s) van Cityden: www.cityden.com; www.citydenup.com.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Cityden en de Klant. Door het doen van een Boeking erkent de Klant dat deze algemene voorwaarden op die Boeking van toepassing zijn.

Artikel 3: Boekingen

 • Met het doen van een Boeking komt een overeenkomst voor Short-stay- en/of Hotelverblijf en extra diensten tot stand tussen de Klant en Cityden. De Boekingsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Boeking en de Boekingsprijs.
 • Boekingen zijn onderworpen aan het voorbehoud dat de betreffende accommodatie(s) op de overeengekomen datum beschikbaar is/zijn. Indien de betreffende accommodatie niet beschikbaar is doordat de accommodatie niet gereed is, de vorige Klant de accommodatie niet tijdig heeft verlaten of sprake is van een andere situatie die de beschikbaarheid tegengaat, inclusief overmacht van Cityden, wordt, tenzij Cityden een andere accommodatie beschikbaar heeft, de Boeking voor een redelijke termijn opgeschort totdat de betreffende accommodatie beschikbaar wordt. In een dergelijk geval is Cityden niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding aan de Klant.
 • Cityden heeft te allen tijde het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen tijdens de verblijfsperiode over te plaatsen naar een andere vergelijkbare accommodatie van Cityden.
 • Alle tarieven vermeld op de Website zijn exclusief BTW en overige belastingen, aan wijziging onderhevig en kunnen zijn onderworpen aan een minimum verblijfsperiode. Aan tarieven en beschrijvingen van de accommodatie buiten de Boekingsbevestiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: In-/Uitchecken en No-show Cityden Zuidas B.V.

 • Cityden Zuidas B.V. heeft een 24-uurs receptie. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 (GMT +1) op de eerste dag van de overeengekomen verblijfsperiode, waarbij de Klant o.a. de sleutel/keycard overhandigd krijgt. Bij het inchecken wordt een inspectieverslag opgesteld van de staat van de accommodatie met een lijst van toebehoren. Uitchecken geschiedt op de laatste dag van de overeengekomen verblijfsperiode vóór 11:00 (GMT +1), waarbij de Klant o.a. de sleutel/keycard dient in te leveren.
 • Indien sprake is van No-show heeft Cityden Zuidas B.V. het recht om de Klant het gebruik van de accommodatie te ontzeggen ter ingebruikgeving aan derden in welk geval de Klant de Boekingsprijs verschuldigd blijft.

Artikel 5: In-/Uitchecken en No-show Cityden B.V.

 • Cityden B.V. heeft geen 24-uurs receptie. Voor het inchecken bij Cityden B.V. dient uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de verblijfsperiode een afspraak gemaakt te worden door de Klant, bij gebreke waarvan vertraging voor rekening van de Klant komt. Inchecken is mogelijk vanaf 14:00 (GMT +1), waarbij de Klant o.a. de sleutels overhandigd krijgt. Voor inchecken na 18:00 (GMT +1) en vóór 24:00 (GMT +1) worden €25,- extra servicekosten in rekening gebracht. Voor inchecken na 24:00 (GMT +1) worden €50,- extra servicekosten in rekening gebracht. Bij het inchecken wordt een inspectieverslag opgesteld van de staat van de accommodatie met een lijst van toebehoren. Voor het uitchecken dient uiterlijk 48 uur vóór het einde van de verblijfsperiode een afspraak gemaakt te worden door de Klant, bij gebrek waarvan vertraging voor rekening van de Klant komt. Uitchecken geschiedt op de laatste dag van de overeengekomen verblijfsperiode vóór 11:00 (GMT +1), waarbij de Klant o.a. de sleutels dient in te leveren.
 • Indien sprake is van No-show heeft Cityden B.V. het recht om de Klant het gebruik van de accommodatie te ontzeggen ter ingebruikneming aan derden in welk geval de Klant de Boekingsprijs verschuldigd blijft.

Artikel 6: Borg

 • Bij het inchecken vindt een autorisatie plaats op de creditcard van de Klant ter hoogte van de in de Boeking overeengekomen borg. Cityden kan de borg op ieder moment incasseren
 • Cityden is na incassering pas gehouden tot restitutie van de borg wanneer na de verblijfsperiode genoegzaam blijkt dat de Klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Boeking en deze algemene voorwaarden heeft voldaan. Cityden kan een openstaande vordering op de Klant verrekenen met de borg. Bij de restitutie kan door de Klant geen aanspraak worden gemaakt op rente of koersverschillen van de valuta.

Artikel 7: Verplichtingen Cityden

Cityden is verplicht een accommodatie, zoals beschreven in de Boekingsbevestiging, aan de Klant ter beschikking te stellen gedurende de overeengekomen verblijfsperiode, behoudens de gevallen genoemd in art. 3 lid 2 jo. lid 3 en art. 4 lid 2 jo 5 lid 2, niet of niet volledige nakoming door de Klant van de verplichtingen jegens Cityden uit hoofde van de Boeking of deze algemene voorwaarden of overige gevallen van overmacht aan de zijde van Cityden.

Artikel 8: Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht om de accommodatie tijdig en in overeenstemming met art. 4/art. 5 te betrekken.
 • De Klant is verplicht de accommodatie te gebruiken in overeenstemming met de Boeking en deze algemene voorwaarden gedurende de overeengekomen verblijfsperiode.
 • De Klant is verplicht de accommodatie te gebruiken zoals een goede Klant betaamt. Hieronder wordt in elk geval verstaan dat de Klant:
 • De accommodatie gedurende de verblijfsperiode hygiënisch, schoon, veilig en onbeschadigd houdt;
 • Eventuele schade met een dringend karakter (lekkages, brandgevaarlijke situaties, etc.) terstond aan Cityden meldt, bij gebreke waarvan de gevolgschade voor rekening van de Klant komt.
 • Bij een Short-stay-verblijf verplicht de Klant zich om minimaal 7 nachten en maximaal 6 maanden in de accommodatie te verblijven. De gevolgen van een afwijkende verblijfsduur komen voor rekening van de Klant.
 • De Klant is verplicht de accommodatie aan het einde van de verblijfsperiode conform art. 4/art.5 te verlaten, bij gebreke waarvan de gevolgschade voor rekening van de Klant komt.
 • De Klant is verplicht de accommodatie aan het einde van de verblijfsperiode bij het uitchecken op te leveren conform het bij de aanvang van het verblijf opgestelde inspectieverslag. Iedere afwijking van het inspectieverslag, behoudens normale slijtage, wordt geacht te zijn veroorzaakt door de Klant en komt voor diens rekening. Zaken van de Klant die na de oplevering zijn achtergelaten worden geacht te zijn prijsgegeven in de zin van art. 5:18 BW. Kosten van verwijdering hiervan komen voor rekening van de Klant.
 • Het is de Klant niet geoorloofd (kleine) wijzigingen aan te brengen aan de accommodatie, waaronder het aanbrengen van spijkers, schroeven, stickers etc.
 • De Klant is verplicht om Cityden toegang te verschaffen tot de accommodatie teneinde Cityden in staat te stellen de staat van de accommodatie op te nemen (o.a. voor toekomstige ingebruikgeving) en/of reparaties uit te voeren en/of daarvan het beheer te voeren (o.a. om te blijven voldoen aan de eisen van brandveiligheid). Cityden zal dergelijke reparaties, indien mogelijk, uitvoeren op werkdagen tussen 9:00 en 17:00. Wanneer de Klant de accommodatie (voor langere tijd) verlaat zorgt de Klant ervoor dat Cityden in staat is de accommodatie te betreden.
 • Het is de Klant niet geoorloofd overlast (waaronder in elk geval het bespelen van een muziekinstrument en/of het gebruiken van (harde) geluidsdragers na 22:00 (GMT +1)) te veroorzaken voor andere Klanten/derden.
 • Het is de Klant niet geoorloofd huisdieren te houden of te roken in de accommodatie. Het gebruik en het bezit van drugs, waaronder marihuana is (tevens op de balkons en in de tuin) strikt verboden. Bij overtreding hiervan zal de Klant het gebruik van de accommodatie worden ontzegd, waarbij de Klant geen recht heeft op enige vergoeding, Cityden haar vorderingen uit hoofde van de Boeking en deze algemene voorwaarden behoudt en de Klant verplicht is de schade die Cityden daardoor lijdt aan haar te vergoeden.
 • De Klant verplicht zich om zich bij het einde van het verblijf te laten uitschrijven uit de basisregistratie personen.
 • De Klant gaat ermee akkoord dat ten behoeve van veiligheid camerabeelden kunnen worden opgenomen en/of opgeslagen in de algemene ruimten van Cityden.
 • Indien een Klant zijn sleutel/keycard verliest en Cityden de Klant buiten kantoortijden (9:00-17:00) toegang tot de accommodatie dient te verlenen is de Klant hiervoor een vergoeding van maximaal € 50,- aan Cityden verschuldigd.
 • Het is de Klant niet toegestaan (een) derde(n) in de accommodatie te laten overnachten, behoudens toestemming van Cityden.
 • De Klant dient rechthebbende te zijn van de creditcard uit de Boeking en dient de creditcard bij het inchecken aan Cityden te tonen ter verificatie, bij gebreke waarvan Cityden de toegang tot de accommodatie kan weigeren totdat voldoende zekerheid voor betaling is geboden, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van de Boekingsprijs. Indien de rechthebbende bij het inchecken niet aanwezig kan zijn, dient tijdig contact opgenomen te worden met de betreffende locatie van Cityden.

 

Artikel 9: Annulering bij Cityden Zuidas B.V.

 • Een Boeking bij Cityden Zuidas B.V. kan uitsluitend schriftelijk onder de volgende voorwaarden door de Klant worden geannuleerd:
 • Bij een Niet-restitueerbare Boeking is de Klant bij annulering 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V;
 • Bij een Volledig flexibele Boeking, waarbij geen sprake is van een Groepsboeking of Lange termijn Boeking, is de Klant bij annulering geen annuleringsvergoeding verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V tot 2 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode. Indien binnen 2 dagen vóór de aanvang van de verblijfsperiode wordt geannuleerd is 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V.;
 • Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Groepsboeking betreft, is de Klant bij annulering geen annuleringsvergoeding verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V. tot 6 weken vóór aanvang van de verblijfsperiode. Indien binnen 6 weken vóór aanvang van de verblijfsperiode wordt geannuleerd is 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V.;
 • Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Lange termijn Boeking betreft, is de Klant bij annulering geen annuleringsvergoeding verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V. tot 10 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode. Indien binnen 10 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode wordt geannuleerd is 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden Zuidas B.V.
 • Bij een Volledig Flexibele Boeking die tevens een Groepsboeking of Lange termijn Boeking betreft, is de Klant éénmalig bevoegd om tot 2 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode de aanvang of het einde van het verblijf met 2 dagen te verlengen/verkorten voor zover beschikbaarheid van de accommodatie(s) zulks toelaat.
 • Cityden Zuidas B.V. is gerechtigd de Boeking te annuleren wanneer valse of misleidende persoonsgegevens worden verstrekt, in welk geval de Klant 100% van de Boekingsprijs verschuldigd blijft.

Artikel 10: Annulering bij Cityden B.V.

 • Een Boeking bij Cityden B.V. kan uitsluitend schriftelijk onder de volgende voorwaarden door de Klant worden geannuleerd:
 • Bij een Niet-restitueerbare Boeking is de Klant bij annulering 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden B.V.
 • Bij een Volledig flexibele Boeking is de Klant bij annulering tot 18 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode 30% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden B.V. Bij annulering door de Klant binnen 18 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode blijft 100% van de Boekingsprijs verschuldigd aan Cityden B.V.
 • Cityden B.V. is gerechtigd de Boeking te annuleren wanneer valse of misleidende persoonsgegevens worden verstrekt, in welk geval de Klant 100% van de Boekingsprijs verschuldigd blijft.

Artikel 11: Betaling

 • Betaling bij Cityden Zuidas B.V. geschiedt per bank of creditcard in euro’s en verder onder de volgende voorwaarden:
 • Bij een Niet-restitueerbare Boeking kan Cityden Zuidas B.V. op ieder moment de creditcard van de Klant belasten en de Boekingsprijs incasseren.
 • Bij een Volledig flexibele Boeking kan Cityden Zuidas B.V. op ieder moment de creditcard van de Klant belasten. Cityden Zuidas B.V. kan de Boekingsprijs vervolgens incasseren wanneer de Boeking niet langer kosteloos geannuleerd kan worden door de Klant.
 • Betaling bij Cityden B.V. geschiedt per bank of per creditcard in euro’s en verder onder de volgende voorwaarden:
 • Bij een Niet-restitueerbare Boeking kan Cityden B.V. op elk moment de creditcard van de Klant belasten en de Boekingsprijs incasseren.
 • Bij een Volledig flexibele Boeking kan Cityden B.V. op ieder moment de creditcard van de Klant belasten en 30% van de Boekingsprijs incasseren en vanaf 30 dagen vóór aanvang van de verblijfsperiode de resterende 70% van de Boekingsprijs incasseren.

Artikel 12: Huisregels

Tijdens de verblijfsperiode is de klant verplicht om zich te houden aan de huisregels van Cityden, welke bij aankomst ter beschikking worden gesteld en tevens raadpleegbaar zijn op de Website.

Artikel 13: Overdraagbaarheid

 • Het is de Klant niet toegestaan (rechten en plichten voortvloeiende uit) de Boeking over te dragen aan een derde (waaronder cessie en verpanding) of het gebruik van de accommodatie anderszins aan derden te verschaffen, waaronder onderverhuur.
 • Door het doen van een Boeking verleent de Klant een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging aan Cityden om een derde in de plaats van Cityden te laten treden in de tussen Cityden en de Klant geldende Boeking.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Cityden is slechts aansprakelijk jegens de Klant voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt onder de verzekering van Cityden. In geen geval is Cityden aansprakelijk voor:
 • Schade aan zaken van de Klant door diefstal, beschadiging, vernieling, inbraak of anderszins. De Klant dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering voor deze gebeurtenissen;
 • Letselschade van de Klant;
 • Schade veroorzaakt door spam, virussen en/of andere eventuele malware die kunnen worden verspreid via door Cityden gebruikte en ter beschikking gestelde elektronische kanalen/voorzieningen;
 • Onjuiste vermelding van tarieven en/of beschrijvingen van de accommodaties buiten de Boekingsbevestiging;
 • Vertraging van de Boeking zoals omschreven in art. 3 lid 2.

Artikel 15: Ontbinding

 • Cityden kan de overeenkomst met de Klant te ontbinden en de Boeking te herroepen, ongeacht of de overeenkomst (gedeeltelijk) is uitgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving, ingeval van:
 • Faillissement, onderbewindstelling, ernstige erosie van de kredietwaardigheid of overlijden van de Klant;
 • Niet-nakoming door de Klant van enige verplichting uit de overeenkomst of de huisregels van Cityden;
 • Staking van gebruik van de accommodatie door de Klant;
 • Het verstrekken van valse of misleidende persoonsgegevens door of namens de Klant.
 • Wanneer de Boeking op grond van het bovenstaande wordt herroepen is Cityden niet verplicht tot het betalen van enige vergoeding en blijft de Klant de totale Boekingsprijs verschuldigd.

Artikel 16: Boeteclausule

Ingeval van niet-nakoming door de Klant van enige verplichting uit de overeenkomst met Cityden, verbeurt de Klant een boete van € 250,- per dag dat de niet-nakoming voortduurt, welke boete kan worden verrekend met de borg.

Artikel 17: Registratie

Door het doen van een Boeking verleent de Klant een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging aan Cityden om zich bij het einde van het verblijf te laten uitschrijven uit de basisregistratie personen.

Artikel 18: Forumkeuze, toepasselijk recht

Eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Op de rechtsverhouding tussen Cityden en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

No rights can be derived from the offers or rates mentioned on the website aside from the booking confirmation. Bookings will be subject to change in case of unavailability.

 

Download our terms and conditions in PDF

General Terms And Conditions of Cityden 

Article 1: Definitions

Booking: The act or acts with which a Short Stay and/or Hotel Stay are reserved with Cityden.

Booking Confirmation: The confirmation with an overview of the Booking, which is sent to the Customer after the booking.

Booking Price: The total costs on the basis of the Booking Confirmation.

Cityden: Cityden B.V. or Cityden Zuidas B.V.

Cityden B.V.: A private limited liability company having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and having its place of business at Keizersgracht 125 (1015 CJ) in Amsterdam, entered in the Trade Register held by the Chamber of Commerce under number: 30283637.

Cityden Zuidas B.V.: A private limited liability company having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and having its place of business at Keizersgracht 125 (1015 CJ) in Amsterdam, entered in the Trade Register held by the Chamber of Commerce under number: 65240243.

Group Booking: A booking with Cityden for 9 accommodations or more.

Hotel Stay: Every booking with a Cityden branch possessing a hotel licence.

Customer: The party who makes a Booking with Cityden.

Long-Term Booking: A booking with Cityden for 13 nights/14 days or longer.

Non-Refundable Booking: A booking with Cityden as described on the Website which can be cancelled only on the condition that the full Booking Price remains payable to Cityden.

No-Show: Not making use of any stay to be offered to a Customer under a booking, without a cancellation.

Short Stay: Every Booking made for a minimum of 7 nights and a maximum of 6 months with any Cityden branch possessing a short-stay licence.

Fully Flexible Booking: A Booking with Cityden as set out on the Website which can be cancelled on certain conditions without owing the full Booking Price.

Website: Cityden’s website or websites: www.cityden.com; www.citydenup.com.

Article 2: Scope

These general terms and conditions apply to all the existing and future legal relationships between Cityden and the Customer. By making a booking, the Customer acknowledges that these general terms and conditions apply to that Booking.

Article 3: Bookings

 • By making a Booking, an agreement for a Short Stay and/or Hotel Stay and additional services is formed between the Customer and Cityden. The Booking Confirmation shall serve as proof of the existence and content of the Booking and of the Booking Price.
 • Bookings are subject to the reservation that the accommodation or accommodations concerned is/are available on the agreed date. If the accommodation concerned is not available because the accommodation is not ready, because the previous Customer has not timely left the accommodation or because there is any other situation causing the accommodation to be unavailable, including force majeure on the part of Cityden, the Booking will be suspended for a reasonable period of time – unless Cityden has another accommodation available – until the accommodation concerned becomes available. In such a case Cityden shall not be obliged to pay any compensation to the Customer.
 • Cityden may move the Customer to a different, comparable accommodation of Cityden at any time during the Customer’s stay, without stating any reason.
 • All the rates stated on the Website are exclusive of VAT and other taxes, are subject to variation and may be subject to a minimum period of stay. No rights can be inferred from the rates and descriptions of the accommodation outside the Booking Confirmation.

Article 4: Check-ins/check-outs and No-Show at Cityden Zuidas B.V.

 • Cityden Zuidas B.V. has a 24-hour reception. Check-ins are possible from 03:00 p.m. (GMT +1) onwards on the first day of the agreed period of stay. When checking in, the Customer will be provided with the key/key card, among other things, and an inspection report will be drawn up of the state of the accommodation with a list of everything that goes with it. Check-outs shall take place on the last day of the agreed period of stay prior to 11:00 a.m. (GMT +1). When checking out, the Customer must return the key/key card, among other things.
 • In the case of a No-Show Cityden Zuidas B.V. shall be entitled to deny the Customer the use of the accommodation so that third parties can be allowed to use it, in which case the Booking Price shall remain due by the Customer.

Article 5: Check-ins/check-outs and No-Show at Cityden B.V.

 • Cityden B.V. has no 24-hour reception. To check in at Cityden B.V., an appointment must be made by the Customer no later than 48 hours before the start of his stay, failing which any delay will be for the Customer’s account. Check-ins are possible from 02:00 p.m. (GMT +1) onwards. When checking in, the Customer will be provided with the keys, among other things. For check-ins after 06:00 p.m. (GMT +1) and before 12:00 midnight (GMT +1) extra service costs in the amount of €25 will be charged. For check-ins after 12:00 midnight (GMT +1) extra service costs in the amount of €50 will be charged. When the Customer checks in, an inspection report will be prepared of the state of the accommodation with a list of everything that goes with it. For check-outs an appointment must be made by the Customer no later than 48 hours before the end of his stay, failing which any delay will be for the Customer’s account. Check-outs shall take place on the last day of the agreed period of stay prior to 11:00 a.m. (GMT +1). When checking out, the Customer must return the keys, among other things.
 • In the case of a No-Show Cityden B.V. shall be entitled to deny the Customer the use of the accommodation, so that third parties can be allowed to use it, in which case the Booking Price shall remain due by the Customer.

Article 6: Deposit

 • When the Customer checks in, an authorisation will be made on his credit card for the amount of the deposit agreed in the Booking. Cityden may collect the deposit at any time.
 • After the collection Cityden shall only be required to refund the deposit, if it has sufficiently appeared after the period of stay that the Customer has complied with all his obligations arising from the Booking and these general terms and conditions. Cityden may offset any outstanding claim against the Customer with the deposit. In the case of a refund the Customer shall not be entitled to receive any interest or exchange rate differences.

Article 7: Obligations on the part of Cityden

Cityden is required to make the accommodation as set out in the Booking Confirmation available to the Customer during the agreed period of stay, except in the cases mentioned in article 3(2) in combination with 3(3) and article 4(2) in combination with article 5(2) or if the Customer fails to meet all or part of his obligations to Cityden pursuant to the Booking or these terms and conditions or in any other case of force majeure on the part of Cityden.

Article 8: Obligations on the part of the Customer

 • The Customer is required to timely move into the accommodation in agreement with article 4/article 5.
 • The Customer is required to use the accommodation in agreement with the Booking and these general terms and conditions during the agreed period of stay.
 • The Customer is required to use the accommodation with due care. This in any event means that the Customer must:
 • keep the accommodation in a hygienic state, clean, safe and undamaged;
 • immediately report any damage with an urgent nature (leaks, situations presenting a risk of fire, etc.) to Cityden, failing which the consequential damage shall be for the Customer’s account.
 • In the case of a Short Stay the Customer undertakes to stay in the accommodation during a minimum of 7 nights and a maximum of 6 months. The consequences of any deviating period of stay shall be for the Customer’s account.
 • The Customer is required to leave the accommodation at the end of his period of stay in conformity with art. 4/art. 5, failing which the consequential damage shall be for the Customer’s account.
 • The Customer is required to deliver up the accommodation at the end of his period of stay in a state that is in conformity with the state recorded in the inspection report prepared at the beginning of his stay. Any deviation from the inspection report, save for normal wear and tear, shall be deemed to have been caused by the Customer and shall be for the Customer’s account. Any belongings of the Customer left after the accommodation has been delivered up shall be deemed to have been abandoned within the meaning of Section 5:18 of the Dutch Civil Code. The costs of their removal shall be for the Customer’s account.
 • The Customer may not make (minor) changes to the accommodation, such as placing nails, affixing stickers, etc.
 • The Customer is required to allow Cityden access to the accommodation in order to allow Cityden to check the state of the accommodation (for purposes including its future use) and/or to carry out repairs and/or to manage such repairs (for purposes including the continued compliance with fire safety requirements). Cityden shall carry out any such repairs, if possible, on working days between 9:00 a.m. and 05:00 p.m. If the Customer leaves the accommodation (for a longer period of time), the Customer shall ensure that Cityden is able to enter the accommodation.
 • It shall be prohibited for the Customer to cause any nuisance to other Customers/third parties (which in any event includes playing a musical instrument and/or using (loud) sound carriers after 10:00 p.m. (GMT +1)).
 • The Customer may not keep domestic animals or smoke in the accommodation. The use and possession of drugs, including marihuana (also on the balconies and in the garden) is strictly prohibited. If this provision is violated, the use of the accommodation will be denied to the Customer, in which case the Customer shall not be entitled to any compensation, Cityden shall retain its claims under the booking and these general terms and conditions and the Customer shall compensate Cityden for the damage suffered by Cityden as a result of such violation.
 • The Customer undertakes to de-register from the Dutch Basic Registration of Persons at the end of his stay.
 • The Customer agrees with the recording and/or storage of camera images for safety purposes in the general areas of Cityden.
 • If a Customer loses his key/key card and Cityden must allow the Customer access to the accommodation outside office hours (09:00 a.m. to 05:00 p.m.), the Customer shall owe Cityden a fee not exceeding € 50 for this.
 • The Customer may not allow one or more third parties to stay the night in the accommodation, except with Cityden’s (written) consent.
 • The Customer must be the owner of the creditcard provided during the Booking and is obliged to show the creditcard upon entry for verification by Cityden, failing which gives Cityden the right to refuse access to the accommodation until the Customer has provided sufficient assurance for payment, without any right for the Customer of restitution of the Booking Price. If the owner of the creditcard cannot be present during entry, contact must be made timely with the concerning location of Cityden.

Article 9: Cancellation of booking with Cityden Zuidas B.V.

 • A Booking with Cityden Zuidas B.V. can be cancelled only in writing by the Customer on the following conditions:
 • in the case of the cancellation of a Non-Refundable Booking the Customer shall owe 100% of the Booking Price to Cityden Zuidas B.V.;
 • in the case of the cancellation of a Fully Flexible Booking which is not a Group Booking or a Long-Stay Booking the Customer shall not owe any cancellation fee to Cityden Zuidas B.V until 2 days before the start of his stay. In the case of a cancellation within 2 days before the start of the stay 100% of the Booking Price shall be payable to Cityden Zuidas B.V.;
 • in the case of the cancellation of a Fully Flexible Booking which is also a Group Booking, the Customer shall not owe any cancellation fee to Cityden Zuidas B.V. until 6 weeks before the start of the stay. In the case of a cancelation within 6 weeks before the start of the stay 100% of the Booking Price shall be due to Cityden Zuidas B.V.;
 • in the case of the cancellation of a Fully Flexible Booking which is also a Long-Stay Booking, the Customer shall not owe Cityden Zuidas B.V. any cancellation fee until 10 days before the start of the stay. In the case of a cancellation within 10 days before the start of the stay, 100% of the Booking Price shall be payable to Cityden Zuidas B.V.
 • In the case of a Fully Flexible Booking which is also a Group Booking or Long-Stay Booking, the Customer may once extend/shorten his stay until 2 days before the start of the stay, to the extent allowed by the availability of the accommodation or accommodations.
 • Cityden Zuidas B.V. shall be entitled to cancel the Booking if false or misleading personal data are provided, in which case 100% of the Booking Price shall remain due by the Customer.

Article 10: Cancellation of a booking with Cityden B.V.

 • A Booking with Cityden B.V. can be cancelled only in writing by the Customer on the following conditions:
 • in the case of the cancellation of a Non-Refundable Booking the Customer shall owe 100% of the Booking Price to Cityden B.V.;
 • in the case of the cancellation of a Fully Flexible Booking until 18 days before the start of the stay the Customer shall owe Cityden B.V 30% of the Booking Price. In the case of a cancellation by the Customer within 18 days before the start of the stay 100% of the Booking Price shall remain payable to Cityden B.V.
 • Cityden B.V. shall be entitled to cancel the Booking if false or misleading personal data are provided, in which case 100% of the Booking Price shall remain due by the Customer.

Article 11: Payment

 • All payments to Cityden Zuidas B.V. shall be made by bank or by credit card in euros and, furthermore, subject to the following conditions:
 • in the case of a Non-Refundable Booking Cityden Zuidas B.V. may charge the Customer’s credit card and collect the Booking Price at any time;
 • in the case of a Fully Flexible Booking Cityden Zuidas B.V. may charge the Customer’s credit card at any time. Cityden Zuidas B.V. may subsequently collect the Booking Price, if the Booking can no longer be cancelled free of charge by the Customer.
 • All payments to Cityden B.V. shall be made by bank or by credit card in euros and, furthermore, subject to the following conditions:
 • in the case of a Non-Refundable Booking Cityden B.V. may charge the Customer’s credit card and collect the Booking Price at any time;
 • in the case of a Fully Flexible Booking Cityden B.V. may charge the Customer’s credit card and collect 30% of the Booking Price at any time and may, from 30 days before the start of the stay onwards, collect the remaining 70% of the Booking Price.

Article 12: House rules

During the stay the Customer is required to comply with Cityden’s house rules, which will be made available on arrival and can also be consulted on the Website.

Article 13: Transferability

 • It shall be prohibited for the Customer to transfer the Booking (or rights and obligations arising from it) to a third party (including an assignment and the creation of a right of pledge) or to allow third parties to use the accommodation otherwise, including sub-letting.
 • By making a Booking the Customer grants Cityden unconditional and irrevocable permission to allow a third party to take the place of Cityden in the Booking applicable to Cityden and the Customer.

Article 14: Liability

 • Cityden shall be liable to the Customer only to the extent that this liability is covered under Cityden’s insurance. In no event will Cityden be liable for:
 • damage to the Customer’s belongings caused by theft, damage, destruction, burglary or otherwise. The Customer himself must arrange for adequate insurance for all these events;
 • personal injury suffered by the Customer;
 • damage caused by spam, viruses, spyware and/or any other malware that can be distributed via the electronic channels/facilities used and made available by Cityden;
 • the wrong statement of rates and/or descriptions of the accommodations outside the Booking Confirmation;
 • a delay of the Booking as set out in article 3(2).

Article 15: Dissolution

 • Cityden shall be entitled to dissolve the agreement with the Customer and to revoke the Booking, regardless of whether the agreement has already been wholly or partly performed, without any prior notice, in the case of:
 • the bankruptcy, the serious erosure of the creditworthiness or the death of the Customer or the appointment of an administrator for the Customer;
 • the Customer’s failure to perform any obligation arising from the agreement or Cityden’s house rules;
 • the discontinuation of the use of the accommodation by the Customer;
 • the provision of false or misleading personal data by or on behalf of the Customer.
 • If the Booking is revoked on one of the above-mentioned grounds, Cityden shall not be required to pay any compensation and the total Booking Price shall remain payable to Cityden by the Customer.

Article 16: Penalty clause

In the case of the Customer’s failure to meet any obligation under the agreement with Cityden, the Customer shall forfeit a penalty of €250 per day for every day such non-performance continues, which penalty may be offset against the deposit.

Article 17: Registration

By making a Booking the Customer grants Cityden unconditional and irrevocable permission to arrange for his deregistration from the Dutch Basic Registration of Persons at the end of his stay.

Article 18: Choice of forum, applicable law

Any disputes that may arise shall be exclusively governed by the District Court of Amsterdam. The legal relationship between Cityden and the Customer shall be exclusively governed by Dutch law.

 

 

No rights can be derived from the offers or rates mentioned on the website aside from the booking confirmation. Bookings will be subject to change in case of unavailability.

We will keep you posted.

Feel free to join one of our social networks. You will be automatically updated with the latest news and with new additions to our collection of dens.